Treball de Fi de Grau


Materials


Presentació

El Treball de Fi de Grau (TFG) és la única assignatura obligatòria de quart curs. Els estudiants hauran de demostrar que han assolit la maduresa necessària per a obtenir el Títol de Graduat en Ciències Matemàtiques. L'alumne només se'n pot matricular quan hagi superat 2/3 dels crèdits del grau (tot i que es recomana fer aquesta assignatura l'últim any).

El TFG es fa generalment de forma individual (s’admeten treballs en grup en cas de temes interdisciplinaris i amb una separació clara de les tasques de cada persona del grup) tutoritzat per un/a professor/a de la Universitat, i per això el seu funcionament té algunes diferències amb les altres assignatures (consulteu-ne la guia docent).

  • La segona setmana del mes de juliol es farà pública l'oferta de temes de TFG per part dels professors de matemàtiques. Podeu trobar el fitxer aquí.
  • Cada alumne, d'acord amb els seus interessos i a la vista de les propostes, després de les consultes que calgui, es posa d'acord amb un/a professor/a tutor/a. Aquest acord s'ha de comunicar al coordinador adjunt que fa l'assignació oficial.
  • En el cas de treballs interdisciplinaris proposats per professors d’altres Departaments, hi haurà un tutor del Departament de Matemàtiques, designat pel coordinador de la titulació (i que pot ser el mateix coordinador), que tindrà cura del mínim necessari de continguts, competències i resultats d’aprenentatge de la titulació de Matemàtiques.
  • Un cop feta l'assignació de tutor, l'alumne es pot matricular de forma presencial a Gestió Acadèmica. També és possible fer l'automatrícula sense tenir tutor assignat, fent l'assignació a posteriori (en aquest cas cal posar-se en contacte amb el coordinador adjunt).
  • Durant el curs l'alumne treballa principalment de forma autònoma. Es realitzaran tutories o consultes de seguiment del treball, amb un màxim d’una hora setmanal per part del tutor.

L’extensió del treball pot ser variable però es recomana no excedir les trenta pàgines. Es podrà presentar en català, castellà o anglès. No es demana que contingui resultats originals. Aspectes normatius: els continguts no originals han d’estar clarament referenciats; als agraïments es reconeixeran totes les ajudes desinteressades rebudes per l’autor del treball; a la primera plana figurarà títol, autor i tutor, lloc i dates on es desenvolupa el treball. L'avaluació del TFG inclou una apreciació per part del tutor, més la valoració d'un tribunal, davant del treball escrit i presentat oralment.

  • Hi ha tres períodes de presentació: al febrer (restringit per als alumnes amb dret a convocatòria extraordinària), al juliol (primera setmana) i al setembre (primera setmana). En cas de voler fer la presentació al febrer o al setembre, caldrà avisar-ho amb antelació.
  • Aproximadament un mes abans de les dates de presentació es faran públics els tribunals. La data d'entrega per als alumnes que presentin al juliol serà el 20 de juny de 2018 i la data d'entrega per als que presentin al setembre serà el dia 3 de setembre de 2018.
  • En l'avaluació es valoraran el contingut del treball, la seva dificultat, la redacció, la presentació i les respostes de l’alumne a las preguntes realitzades i, més generalment, que l’alumne demostri que ha adquirit les competències d’un graduat en matemàtiques de la UAB.

Els TFG del grau de matemàtiques que es realitzin dins un itinerari de titulació doble de la UAB conjuntament amb el TFG o projecte de final de carrera d'una altra titulació podran ser avaluats d'acord amb la normativa d'aquesta altra titulació. Llevat d'aquest punt, a efectes de normativa del TFG del Grau de Matemàtiques seran considerats treballs interdisciplinaris (en particular, precisen de cotutor del Departament de Matemàtiques).

IMPORTANT: La data màxima per a comunicar al coordinador adjunt, el tutor, el títol del treball i si el treball es presentarà al juliol o setembre és el 2 de maig de 2018, si en aquesta data el coordinador no ha rebut aquesta informació considerarà que es renuncia a presentar el treball.


COORDINACIÓ

Coordinador:
Dr. Wolfgang Pitsch
Coordinador adjunt:
Dr. Joaquim Martin

gmatarrobamat.uab.cat

 

 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats