LaTeX styles


Bash scripts


participants-draw.sh: Small script to draw an ordering for a group of people (for instance to draw the order of appearance of participants in a roster of interviews).
It uses seq, shuf, wc, bc, convert and display.
multie-mail (Versió 5.7 22/01/2014): Script per enviar e-mails massius. Les dades (i adreça d'e-mail) de persones a qui enviar els missatges s'extreuen d'un fitxer CSV i el fitxer de missatge és personalitzable incloent la informació dels camps dels registre del fitxer CSV corresponent a la persona a qui s'envia el missatge. L'script permet afegir una adjunció i una signatura al missatge; així com filtrar els registres del fitxer CSV a qui no es vol enviar el missatge. Pausa l'enviament durant 15 segons cada 25 missatges a fi de no sobrecarregar el sistema. Produeix un fitxer d'informe detallat de les incidències i dels paràmetres de l'enviament (.log). La informació per a la seva utilització es pot obtenir executant multi-email -h i llegint l'inici de l'script.
Fa servir: awk i mutt.
CompilaPrimeraPlana: Given several ps and pdf files in the current directory, the script compiles together the first page of all of them. That is, it makes a new pdf file (in the same folder) that contains the first page of each one of the initial files.
Uses: gs, psselect, ps2pdf14, pdftk, pdftops.
EnganxaTotsElsPDF: Given several pdf files in the current directory and its subfolders, this script builds the automatic and recursive union of all pdf files. That is, it makes a new pdf file (in the same folder) that encloses each one of the files found.
Uses: pdftk.
xdvi_forward-search_from-kile.desktop: Allows to perform forward search from Kile to Xdvi (of course provided that srcltx is active). At the same time that opens Xdvi for forward search it sets it for inverse search also.
It converts the parameters provided by Kile to the format demanded by Xdvi.
The first lines of the script contain the instructions on how to configure Kile to communicate with Xdvi trhough this script.
Debian system configuration utilities


acroread9 installer: Bash script to fully install Acrobat Reader 9 with download from web. Tested and working in Debian 11 Bullseye.


Back to the home page of Lluís Alsedà