Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Explicaré alguns resultats computacionals que he obtingut amb la Youjin Lee, estudiant del màster de Mathematical Modelling in Engineering.

Explicaré els resultats clàssics de Dirichlet, Frobenius i Chebotareb, i les carreres de primers. Explicaré alguns resultats teòrics obtinguts de l’anomenat biaix de Txebitxof, i alguns histogrames pel cas polinomial. Després explicaré el resultat de R.J.L. Oliver i K. Soundararajan per primers consecutius i l’anàleg polinomial, juntament amb algunes gràfiques. Els resultats obtinguts no semblen computacionalment conclusius, però sí força sorprenents.Event Details