Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Els espais analítics reïficats varen ser introduïts per Kedlaya el 2015
com a pont entre els espais analítics de Berkovich i els espais àdics de
Huber. Introduirem aquests espais a més de repassar a nivell d’idees els
altres espais analítics.



Event Details