Organització dels estudis

El Grau en Matemàtiques de la UAB és una titulació adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), d’acord al RD 1393/2007 de 29 d’octubre. Verificada per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i pel Consell d’Universitats el 28 de maig de 2008.

Els estudis corresponen a un total de 240 crèdits europeus ECTS (un crèdit ECTS correspon a 25 hores de dedicació de l’estudiant, comptant l’assistència a classe, hores d’estudi autònom, hores d’estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, preparació de proves, exàmens, etc.) S'organitzen en quatre cursos, d'acord amb la taula següent:

Crèdits

Formació bàsica

Obligatoris

Optatius

Treball de Fi de Grau

Total

1r curs

51

960

2n curs

9

5160

3r curs


6060

4t curs48

12

60

Total

60

120

48

12

240 ECTS


Assignatures per cursos

Consulteu aquí les guies docents de les assignatures. Atenció: algunes de les optatives previstes en aquest pla d'estudis no s'ofereixen tots els anys. A la taula de sota s'ha indicat quines no s'ofereixen el curs 2013-14.


1r curs


Anuals


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100087

Funcions de variable real

Bàsica

12

100088

Àlgebra lineal

Bàsica

12

100090

Física

Bàsica

12

100091

Eines informàtiques per a les matemàtiques

Bàsica

9

100092

Temes de ciència actual

Bàsica

6


Primer Semestre


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100089

Fonaments de les matemàtiques

Obligatòria

9


2n curs


Primer Semestre


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100093

Càlcul en diverses variables i optimització

Obligatòria

9

100094

Anàlisi matemàtica

Obligatòria

9

100095

Geometria lineal

Obligatòria

6

100098

Seminari de matemàtica discreta

Obligatòria

6


Segon Semestre


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100096

Estructures algebraiques

Obligatòria

9

100097

Mètodes numèrics

Obligatòria

12

100099

Taller de modelització

Bàsica

9


3r curs


Primer Semestre


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100100

Equacions diferencials i modelització I

Obligatòria

9

100102

Teoria de Galois

Obligatòria

6

100104

Probabilitat i modelització estocàstica

Obligatòria

8

100106

Topologia

Obligatòria

6


Segon Semestre


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100101

Equacions diferencials i modelització II

Obligatòria

6

100103

Anàlisi complexa i de Fourier

Obligatòria

6

100105

Estadística

Bàsica

7

100107

Geometria diferencial

Obligatòria

12


4t curs


Anuals


Codi

Assignatura

Tipus

ECTS

100108

Treball de fi de grau

Obligatòria

12


Assignatures optatives

L’estudiant que desitgi obtenir una formació generalista pot triar lliurement els 48 ECTS optatius de quart cursant assignatures del bloc principal i fins a un màxim de 12 ECTS del bloc complementari.


Bloc principal


Codi

Assignatura

Semestre

Itinerari

ECTS

100109

Pràctiques en empreses

Anual

Optativa

12

100110

Anàlisi real i funcional

2

Optativa

6

100111

Anàlisi harmònica

2

Optativa

6

100112

Àlgebra commutativa

2

Optativa

6

100113

Aritmètica

2

Optativa

6

100114

Topologia de varietats

2

Optativa

6

100115

Geometria Riemanniana

2

Optativa

6

100116

Processos estocàstics

2

Optativa

6

100117

Models lineals

1

Optativa

6

100118

Sistemes dinàmics

1

Optativa

6

100119

Equacions en derivades parcials

1

Optativa

6

100120

Càlcul numèric

1

Optativa

6

100121

Integració numèrica d’equacions en derivades parcials

2

Optativa

6

100122

Anàlisi multivariant

1

Optativa

6

100123

Mostreig estadístic

2

Optativa

6

100124

Sèries temporals

1

Optativa

6

100125

Investigació operativa

1

Optativa

6

100126

Programació avançada

1

Optativa

6

100127

Tendències actuals de les matemàtiques

Anual

Optativa

6


Bloc complementari

Optatives que s'imparteixen conjuntament amb assignatures d'altres graus. S'indiquen les equivalències a sota.

Codi

Assignatura

Semestre

Itinerari

ECTS

100128

Inferència estadística
GEA Inferència estadística II

2

Optativa

6

100117

Models Lineals
GEA 104862 Disseny d’ Experiments

2

Optativa

6

100129

Econometria
GEA Models economètrics

2

Optativa

6

100130

Disseny d’experiments n
GEA Disseny d’experiments

2

Optativa

6

100131

Bioestadístican
GEA Apl. Est. Ciències Salut

1

Optativa

6

100132

Introducció a l’economia n
GEA Introducció a l’econometria

2

Optativa

6

100133

Gestió financera n
ECO Gestió financera

1

Optativa

6

100134

Simulació de Sistemes Logísticsn
EINF Planificació de la producció

2

Optativa

6

100135

Intel·ligència artificialn
GAER Intel·ligència artificial

1

Optativa

6

100136

Tractament del senyal n
EINF Tractament del senyal

2

Optativa

6

n No s’ofereix el curs 2018-19

GAER = Grau en Gestió Aeronàutica.
GEA = Grau en Estadística Aplicada.
EINF = Enginyeria Informàtica.
ECO = Economia.


Mencions

Per a obtenir una menció s’han de cursar a quart curs un mínim de 30 ECTS d’algun dels següents blocs:

Menció Matemàtica Fonamental

Menció Enginyeria Matemàtica

Menció Estadística

Menció Economatemàtica

 

Menció Matemàtica Fonamental

Aquesta menció té com a objectiu l’aprofundiment en més d’una de les grans àrees de la matemàtica fonamental i la introducció a la matemàtica avançada. S’adreça especialment als estudiants que considerin iniciar estudis de postgrau en matemàtiques. Cal cursar un mínim 30 crèdits. L’assignatura Tendències Actuals de les Matemàtiques, de 6 crèdits, és obligatòria. Els 24 crèdits restants es poden triar lliurement entre les altres assignatures de la menció. La resta de crèdits optatius es poden cursar en assignatures de la pròpia menció o del bloc principal.


Codi

Assignatura

Itinerari

ECTS

100110

Anàlisi real i funcional

Optativa

6

100111

Anàlisi harmònica

Optativa

6

100112

Àlgebra commutativa

Optativa

6

100113

Aritmètica

Optativa

6

100114

Topologia de varietats

Optativa

6

100115

Geometria Riemanniana

Optativa

6

100116

Processos estocàstics

Optativa

6

100117

Models lineals

Optativa

6

100118

Sistemes dinàmics

Optativa

6

100119

Equacions en derivades parcials

Optativa

6

100127

Tendències actuals de les matemàtiques

Obligatòria

6


Menció Enginyeria Matemàtica


Aquest menció té com a objectiu proporcionar formació addicional en les aplicacions de les matemàtiques, la matemàtica industrial i la informàtica. Es cursarà un mínim 30 crèdits. La resta de crèdits optatius es poden cursar en assignatures de la pròpia menció o del bloc principal.


Codi

Assignatura

Itinerari

ECTS

100119

Equacions en derivades parcials

Optativa

6

100120

Càlcul numèric

Optativa

6

100121

Integració numèrica d’equacions en derivades parcials

Optativa

6

100125

Investigació operativa

Optativa

6

100126

Programació avançada

Optativa

6

100134

Simulació de Sistemes Logístics n

Optativa

6

100135

Intel·ligència artificial n

Optativa

6

100136

Tractament del senyaln

Optativa

6

n No s’ofereix el curs 2018-19


Menció Estadística


L’objectiu d’aquesta menció consisteix a proporcionar una formació teòrica i aplicada en Estadística. Es cursarà un mínim de 30 crèdits. La resta de crèdits optatius es poden cursar en assignatures de la pròpia menció o del bloc principal.

Codi

Assignatura

Itinerari

ECTS

100117

Models lineals

Optativa

6

100122

Anàlisi multivariant

Optativa

6

100123

Mostreig estadístic

Optativa

6

100124

Sèries temporals

Optativa

6

100128

Inferència estadística

Optativa

6

100129

Econometria

Optativa

6

100130

Disseny d’experiments n

Optativa

6

100131

Bioestadística n

Optativa

6

n No s’ofereix el curs 2018-19


Menció Economatemàtica


L’objectiu d’aquesta menció és proporcionar formació complementària en economia i empresa així com les eines matemàtiques necessàries en aquests camps. Es cursarà un mínim 30 crèdits. La resta de crèdits optatius es poden cursar en assignatures de la pròpia menció o del bloc principal.


Codi

Assignatura

Itinerari

ECTS

100117

Models lineals

Optativa

6

100119

Equacions en derivades parcials

Optativa

6

100121

Integració numèrica d’equacions en derivades parcials

Optativa

6

100122

Anàlisi multivariant

Optativa

6

100124

Sèries temporals

Optativa

6

100125

Investigació operativa

Optativa

6

100129

Econometria

Optativa

6

100132

Introducció a l’economia n

Optativa

6

100133

Gestió financeran

Optativa

6

n No s’ofereix el curs 2019-20

COORDINACIÓ

Coordinador:
Dr. Wolfgang Pitsch
Coordinador adjunt:
Dr. Joaquim Martin

gmatarrobamat.uab.cat

 

 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats