Speaker: Marc Masdeu (UAB)

Acabarem la demostració que vam començar a la xerrada
anterior.

Aplicarem el lema general al cas que ens interessa, és a
dir, en casos on el gènere de la corba no és estrictament més gran que el rang de la seva jacobiana, però on el nombre de Picard és
suficientment gran.Event Details