Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Aquesta és la primera d’una sèrie de xerrades per explicar els resultats recents de Darmon i Vonk de construcció (conjectural) d’extensions abelianes de cossos totalment reals avaluant cocicles meromòrfics rígid-analítics p-àdics en punts totalment reals.Event Details