Com treballem? Etapes de treball

1. Entrevista inicial, en la qual s’intenta aconseguir una visió general de la consulta o problema plantejats i del camp específic en què es pot enquadrar.

2. Diverses rondes de converses amb un investigador o equip d’investigadors, provisionalment assignat al projecte, propers al tema de la consulta.
És normal començar amb problemes mal definits, o dels que ni tan sols se sap si tenen a veure amb aplicacions de la matemàtica. L’objectiu d’aquesta etapa es dictaminar la seva tractabilitat amb la tecnologia al nostre abast.

3. Elaboració d’un projecte, amb els corresponents terminis de finalització (en diverses fases, si s’escau) i pressupost. És determina l’investigador principal del projecte.

4. Estudi del projecte, per part de l’empresa, en el temps que estimi oportú, i la seva aprovació, si s’escau, o proposta de modificacions.

5. Execució del projecte. Tan bon punt l’empr